การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ / ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล / วันเกิด / บันทึกข้อมูล จากการสื่อสารของท่าน / ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ และการออกใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี / การเข้าถึงเว็บไซต์ และเว็บคุกกี้ เราจะใช้ข้อมูลส่วนที่เราได้รับจากท่าน เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนดังจะได้กล่าวต่อไปนี้

 • เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าโดยดร.ซิ้งค์ หรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก การจ่ายเงินของท่านผ่านทางเว็บไซต์สำหรับสินค้า ไม่ว่าจะขายโดย ดร.ซิ้งค์ หรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกจะถูกจัดการโดยตัวแทนของเรา
 • เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านได้ซื้อผ่านทางเว็บไซต์ ไม่ว่าจะขายโดย ดร.ซิ้งค์ หรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก เราอาจส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน (เช่นส่งให้แก่ผู้ดำเนินการจัดส่งหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าของเรา) ไม่ว่าจะขายโดย ดร.ซิ้งค์ หรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก
 • เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวการจัดส่งสินค้า ไม่ว่าจะขายผ่านเว็บไซต์โดย ดร.ซิ้งค์ หรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก และเพื่อการบริการท่านอื่น ๆ
 • เมื่อท่านได้สมัครเพื่อเปิดบัญชีการใช้บริการกับ ดร.ซิ้งค์ หรือได้ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางเว็บไซต์ เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อส่งข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชั่นต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเรา หรือของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว ท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดได้ตลอดเวลา โดยการใช้ระบบการยกเลิกการรับข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลทางการตลาดที่จัดส่งให้ เราอาจใช้ข้อมูลการติดต่อของท่านเพื่อส่งเอกสารข่าวสารจากเราหรือจากบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา

ดร.ซิงค์ไม่เคยและไม่ได้ทำธุรกิจในการค้าข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลภายนอก

การเพิกถอนความยินยอม

ท่านอาจส่งคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับกิจการต่าง ๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน แก่เราได้ตลอดเวลา โดยติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ โปรดทราบว่าหากท่านได้ส่งคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับกิจการต่าง ๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ของคำคัดค้าน เราอาจไม่อยู่ในสถานะที่จะจัดส่งสินค้าหรือบริการให้แก่ท่านหรือปฏิบัติตามสัญญาต่อท่านได้ เราขอสงวนสิทธิทางกฎหมายและการเยียวยาไว้โดยชัดแจ้ง ในกรณีซึ่งเราไม่สามารถจัดส่งสินค้าหรือบริการให้แก่ท่านหรือตามปฏิบัติตามสัญญาต่อท่านได้อันเกิดจากคำคัดค้านดังกล่าว

การอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ท่านสามารถอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ตลอดเวลา โดยการเข้าสู่บัญชีการใช้บริการของท่านบนเว็บไซต์ของ ดร.ซิ้งค์ หากท่านไม่มีบัญชีการใช้บริการกับเรา ท่านอาจทำการอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวได้โดยการติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ข้างใต้นี้ เราจะดำเนินการส่งข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการปรับเปลี่ยนแล้วแก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือที่เราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่าน หากข้อมูลส่วนตัวของท่านยังคงจำเป็นต่อกิจการที่กล่าวไว้ข้างบน

การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน

หากท่านต้องการที่จะเข้าดูข้อมูลส่วนตัวที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่าน หรือต้องการทราบเกี่ยวกับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านโดย ดร.ซิ้งค์ ภายในปีที่ผ่านมา กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ด้านล่างนี้

หากท่านมีบัญชีการใช้บริการกับ ดร.ซิ้งค์ ท่านอาจเข้าดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งสินค้าของท่าน โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีการใช้บริการของท่านบนเว็บไซต์ โดยท่านจะสามารถเรียกดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งสินค้าที่สมบูรณ์แล้ว หรือที่ยังคงค้างอยู่ หรือที่จะได้ส่งสินค้าให้ท่านในเวลาอันสั้น และสามารถจัดการข้อมูลที่อยู่การส่งสินค้า รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคาร หรือการส่งข่าวสารที่ท่านได้สมัครไว้ได้

ท่านตกลงที่จะจัดการชื่อบัญชี รหัสผ่าน และรายละเอียดการสั่งสินค้าเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ชื่อบัญชี รหัสผ่าน และรายละเอียดการสั่งสินค้าในทางที่ผิด เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ดร.ซิ้งค์ รับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย เราป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านโดย

 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
 • จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • จัดการทำลายข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไป

หากท่านมีเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านได้ถูกละเมิดโดย ดร.ซิ้งค์ กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

รหัสผ่านของท่านเป็นกุญแจสำหรับบัญชีการใช้บริการ กรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน และไม่แบ่งปันรหัสผ่าน ดร.ซิ้งค์ แก่ผู้อื่น หากท่านได้แบ่งปันรหัสผ่านแก่ผู้อื่น ท่านจะรับผิดชอบต่อการกระทำต่าง ๆ ที่ได้กระทำลงในนามหรือผ่านทางบัญชีการใช้บริการของท่านและผลที่ตามมา หากท่านไม่สามารถควบคุมรหัสผ่านของท่านได้ ท่านอาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งให้แก่ ดร.ซิ้งค์ ท่านอาจต้องยอมรับนิติกรรมใด ๆ ที่ทำลงในนามของท่าน

ดังนั้นหากรหัสผ่านของท่านถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือท่านมีเหตุที่อาจเชื่อได้ว่ารหัสผ่านนั้นถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไป ท่านควรที่จะติดต่อเราและเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน

ทางเราขอแนะนำให้ท่านออกจากระบบบัญชีการใช้บริการ (log off) และปิดเบราว์เซอร์ (Browser) ทุกครั้งที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่น และการล็อคอินสื่อสังคม

เว็บไซต์ของดร.ซิ้งค์ อาจบรรจุลิงค์ไปยัง และ จากเว็บไซต์ของเครือข่ายคู่ค้า ผู้โฆษณา และบริษัทฯในเครือได้เป็นครั้งคราว หากท่านเลือกเข้าไปยังลิงค์ดังกล่าวเพื่อไปยังเว็บไซต์เหล่านั้นแล้ว เว็บไซต์อื่นๆ นั้นมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของเขาเองที่ซึ่ง บริษัทฯไม่ยอมรับความรับผิดชอบ หรือความรับผิดชดใช้ใดๆ จากนโยบายเหล่านั้น ดังนั้น ขอให้ท่านได้โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านั้นก่อนที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เว็บไซต์เหล่านั้น

ดร.ซิ้งค์ อาจเสนอโอกาสให้ท่านสามารถล็อคอินผ่านสื่อสังคมได้ หากท่านเลือกที่จะใช้การล็อคอินจากสื่อสังคมแล้ว ขอให้ท่านได้โปรดตระหนักว่าสื่อสังคมเหล่านั้นจะแบ่งปันข้อมูลของท่านกับดร.ซิ้งค์ ข้อมูลที่ดร.ซิ้งค์ ได้รับจากสื่อสังคมนั้น จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของท่านบนสื่อสังคมเหล่านั้น

สื่อสังคมและเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ (USER GENERATED CONTENT)

บางเว็บไซต์ของดร.ซิ้งค์ และแอปพลิเคชั่นอนุญาตให้ผู้ใช้นำเสนอเนื้อหาของผู้ใช้ได้ ขอให้ท่านได้โปรดจำไว้ว่า เนื้อหาของท่านได้นำเสนอให้แก่สื่อสังคมใดๆ ของดร.ซิ้งค์ อาจเป็นที่ปรากฏในสาธารณะได้ และท่านควรจะใช้ความระมัดระวังในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ข้อมูลด้านการเงิน การให้รายละเอียดที่อยู่อาศัยผ่านสื่อสังคม ดร.ซิ้งค์ จะไม่รับผิดชอบจากการกระทำใดๆ ของบุคคลอื่นๆ ทั้งสิ้น หาก ท่านโพสข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนสื่อสังคมใดสื่อสังคมหนึ่งของเรา

ทางเลือกของท่าน

เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ที่ท่านมีความสามารถในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเองได้ ท่านมีสิทธิในการร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ดร.ซิ้งค์ ถือครองไว้อยู่ สอบถามบริษัทเพื่อปรับปรุงข้อมูล หรือ ขอให้ดร.ซิ้งค์ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ และ หากเป็นความประสงค์ของท่าน ท่านอาจขอให้ดร.ซิ้งค์ ไม่ทำการติดต่อท่านอีกต่อไปก็ได้ ดร.ซิ้งค์ จะไม่ทำการติดต่อท่านสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาด ถ้าหากว่าท่านไม่อนุญาต และ ท่านสามารถเลือกที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิก (UNSUBSCRIBE) ได้ตลอดเวลา

ถ้าท่านประสงค์จะควบคุมโปรแกรมคุ้กกี้ว่าตัวไหนใช้ได้บ้าง โปรดพิจารณานโยบายคุ้กกี้ของดร.ซิ้งค์ ตามเบื้องล่างนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับคุ้กกี้

เว็บไซต์ของดร.ซิ้งค์ ใช้คุ้กกี้ในการจำแนกท่านจากผู้ใช้อื่นๆ บนเว็บไซต์ดร.ซิ้งค์ คุ้กกี้นี้ช่วยให้ดร.ซิ้งค์ มอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ เมื่อท่านทำการเปิดเว็บไซต์ของดร.ซิ้งค์ และยังช่วยให้ดร.ซิ้งค์ พัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นอีกด้วย โดยการใช้งานเว็บไซต์ของดร.ซิ้งค์ นี้ ท่านตกลงยอมรับการใช้คุ้กกี้ของดร.ซิ้งค์

คุ้กกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขที่บริษัทฯฝังไว้ที่เบราว์เซอร์ของท่าน หรือ ฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของท่านหากท่านอนุญาต คุ้กกี้บรรจุข้อมูลที่ไว้ใช้โอนถ่ายไปยังฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของท่าน

ดร.ซิ้งค์ ใช้คุ้กกี้ดังต่อไปนี้

 • คุ้กกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) – คุ้กกี้ชิ้นนี้เป็นคุ้กกี้ที่จำเป็นแก่การทำงานบนเว็บไซต์ของดร.ซิ้งค์  ตัวอย่างเช่น คุ้กกี้พวกนี้จะทำให้ท่านสามารถล็อคอินเข้ามายังพื้นที่ปลอดภัยบนเว็บไซต์ของดร.ซิ้งค์ ใช้ตะกร้าสินค้าของดร.ซิ้งค์ หรือ ใช้บริการการเรียกเก็บเงินออนไลน์ (e-billing service)ได้
 • คุ้กกี้วิเคราะห์/วัดประสิทธิภาพ (Analytical/ Performance Cookies) – คุ้กกี้ที่อนุญาตให้ดร.ซิ้งค์ ทำการจดจำ นับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและลักษณะการเข้าดูเว็บไซต์ของดร.ซิ้งค์ คุ้กกี้นี้ช่วยให้ดร.ซิ้งค์ พัฒนาวิธีการทำงานของเว็บไซต์ของดร.ซิ้งค์ ได้ โดยทำให้ผู้ใช้งานสามารถพบสิ่งที่ต้องการค้นหาได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
 • คุ้กกี้ปฏิบัติงาน (Functionality Cookies) – คุ้กกี้นี้จะถูกใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านหวนกลับมาใช้งานเว็บไซต์ของดร.ซิ้งค์ คุ้กกี้นี้จะช่วยดร.ซิ้งค์ สามารถสร้างสรรค์เนื้อหาที่เหมาะสมกับบุคคลิกของท่าน ทักทายท่านด้วยชื่อ และจดจำความนิยมของท่านได้ด้วย (เช่น ภาษาที่ท่านเลือก หรือ ภูมิภาคที่ท่านใช้งาน)
 • คุ้กกี้กำหนดเป้าหมาย (Targeting Cookies) – คุ้กกี้นี้จะบันทึกการเข้าเยี่ยมชมของท่านบนเว็บไซต์ของดร.ซิ้งค์ หน้าเว็บไซต์ที่ท่านได้เลือกดู และลิงค์ใดที่ท่านเลือกติดตาม ดร.ซิ้งค์ จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการทำให้เว็บไซต์ของดร.ซิ้งค์ และ หน้าโฆษณาที่แสดงนั้นเหมาะสมและสอดคล้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น ดร.ซิ้งค์ อาจแบ่งปันข้อมูลนี้ให้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันได้

ขอให้ท่านโปรดรับทราบว่า คู่สัญญาที่เป็นบุคคลภายนอก (รวมถึง ตัวอย่างเช่น เครือข่ายโฆษณา และ ผู้ให้บริการภายนอก ดังเช่น การบริการวิเคราะห์ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์) อาจใช้คุ้กกี้ที่ดร.ซิ้งค์ ไม่ได้เป็นคนควบคุม คุ้กกี้เหล่านี้เป็นไปได้ว่าเป็นคุ้กกี้ประเภท คุ้กกี้วิเคราะห์/วัดประสิทธิภาพ หรือ คุ้กกี้กำหนดเป้าหมาย

ท่านอาจบล็อกคุ้กกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ที่อนุญาตให้ท่านเลือกที่จะปฏิเสธคุ้กกี้ทั้งหมดหรือบางตัว อย่างไรก็ตาม หากท่านเลือกที่จะบล็อกคุ้กกี้ทั้งหมดหรือบางตัวแล้วไซร้ (เช่น คุ้กกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง) ท่านอาจไม่สามารถใช้งานหรือเข้าถึงทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์ของดร.ซิ้งค์

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ดร.ซิ้งค์ จะตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์ไว้ในเว็บไซต์

วิธีการติดต่อกับเรา

หากท่านต้องการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ขอเรียกดูข้อมูลและ/หรือข้อมูลส่วนตัว มีคำถาม ความคิดเห็น ข้อกังวล

กรุณาติดต่อเราได้ผ่านทางอีเมล์ incherntrading@gmail.com

หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-115-1117

ท่านยังอาจเขียนจดหมายส่งไปที่

บริษัท อิ้น เฉิน เทรดดิ้ง จำกัด

911/3 Sena Shop house ซอยสุขุมวิท 113

ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270